Header Ads

premium

Etkili İletişim Teknikleri

İletişim süreçleri nedir

Etkili İletişim Nasıl Kurulur Teknikleri Nelerdir?

Etkili iletişim nedir,nasıl kurulur'dan önce  iletişim ne olduğunuz bilmemiz gerekir. öncelikle anahtar kelimeler bir bakalım iletişim,kaynak,ileti,kanal,alıcı,gürültü,geri bildirim,süreç anlamlarının üretimi ve yaratımı insan insan yapan en önemli özelliklerin'den birisi'de dil dir.iletişim ise günümüzün ihtiyacların'dan sadece bir tanesidir.

İLETİŞİM

Belirli bir zaman ve mekan'da aynı fiziki ya da çevresel koşullar içerisin'de yaşamın sürdürebilmek için araç gereçler üreten ve bu araç ve gereçlerin çalışma biçimini ilgili bilgileri derleyen düzenleyen bunları belirli iş bölümüne göre kullanan bu iş bölümlerindeki kaynaklanan farklılıkları olumlayacak değerler ya da bu klişelerin kendilerinin rızasını üreterek bir kimlik'te kaynaştırmayı amaçlıyan bir etkinlik biçimidir.

İLETİŞİMİN KÜLTÜREL BAĞLAMI

iletişi ilk olarak latince commünicâre sözcüğün'den türetilmiş bir kavramdır. kısaca iletişim bir üst içeriğimiz'de açıkladık   kültürel bağlam örnek verecek olursak : Bugün çok eskide kalmış olsa da bankamatikler önünde maaş zamanı biriken emekli kuyruklarını düşünelim! Türkiye'yi herhangi bir neden ile ziyaret etmiş bir yabancı  yıllar öncesine ait bu manzaranın ne anlama geldiğini tahmin etmesini beklemek zordur. peki bizden biri bu kuyruğun sembolik anlamı bankamatik'te her an paranın biteceği düşüncesiyle maaşlarını alamayacağı korkusuna kapılmış emeklilerin sabahın erken saatlerinden itibaren katlanmak zorunda kaldıkları durumun anlatımı diyebiliriz.  bu tür örnekleri çoğaltmak mümkündür. kültürel bağlam bizim için neden önemli iletişim gündelik yaşamımızda bizlere nesneleri insanları tanımlar; iş bölümleri içersin'de  değişik değişik toplumsal roller yüklenmiş insanlara bu rolleri yerine getiren  rol dağıtımlarını sağlayan  bulunduğumuz o tarih ve dönem hakkında hayat tarzını öğretir.

Kaynak - Alıcı (Kaynak ve Alıcı)

İnsanlar iletişim kurarken temel iki rol sahiptir. hem kaynak hem alıcı yanı hedef kişi olabilirler. kaynak iletiyi başlatan yani mesaj gönderimini başlatan kişidir. alıcı ise hedef kişi'den yani kaynak'tan gelen bilgiyi yani mesajı(iletiyi) teslim alan şahıs diyebiliriz. örnek olarak açıklayacak olursak:
Ali:Merhaba - ALİ KAYNAK
Ayşe:Merhaba - AYŞE ALICI

Mesaj gönderimin başlatan ali'dir yani ali kaynak'tır ayşe ise alıcı konumun'dadır. mesaj teslim alan şahıs, kişidir. bu şekil'de bir çok örnek verilebilir.

İLETİ MESAJ (İleti veya Mesaj)

Herhangi bireyle(alıcı) iletişim kurma niyetinde olan bir bireyin (kaynak) tasarılarının,düşüncelerinin ya da duygularının sözlü ve ya sözsüz biçimidir. kaynak tarafın'dan kodlanmış sembollerin tamamıdır.
(a,g,d,g,t,h,b,d,h,t,v,b,) Harfler
(diş,koş,cüzdan,çay,) Sözcükler,Kelimeler
(Ali ata bak,Şu Silgi,Bu Kalem,)Cümleler
(1,2,3,4,5,6,)Rakamlar
(-,+,%,&,/,(,}\) Çizgiler Semboller

- Yüz ifadelerimiz, mimiklerimiz, jestlerimiz,ses tonumuz,vücut hareketlerimiz de birer semboldür. bütün semboller bir ara'ya gelerek ileti veya mesaj oluşturur.

KANAL ARAÇ (Kanal ve Araç)

Öncelikle kanal nedir onu açıklıyalım kanal sembollerin aktarıldığı fiziksel nesnelere denir. ışık dalgaları,ses dalgaları,radyo dalgaları vs. radyo örnek vericek olursak alıcı ve vericileri bir araçtır;konuşmaları ses dalgalarına dönüştürür  ses dalgaları ise bir kanaldır.  yani bura'da radyo bir araçtır. konuşmaların geçtiği ses dalgaları ise kanal olarak adlandırılır. ve ek olarak kameranın bir konferans internet üzerinden yayımlıyor ise ve bu yollar ile ses,ışık ve elektrik dalgalarına çeviriyor demektir. o zaman kamera ve internet burada mekanik araçtır.

Üç tür araç vardır bunlar

 1. Sunumsal araçlar ( ses,yüz,beden gibi gibi eş zamanlılığı gerektirir
 2. Temsili araçlar (kitap,resim,yazı,heykel,mimari,peysaj iletişimsel metin olarak adlandırılır.
 3. Mekanik Araçlar (telefon,radyo,televizyon,internet)
Sunumsal araçlar bura'da olmayı gerektirir.
Temsili araçlar birinci kategori'deki araçların kaydedilmiş halidir. burada olma zorunluluğu yoktur
Mekanik Araçlar  birinci ve ikinci kategorideki araçların aktarımını sağlarken mühendislik tarafından yaratılan kanalları kullanan araçtır.

KOD,KODLAMA VE KODAÇIMI

Kod nedir,kodlama nedir,kodaçımı nedir öncelikle kod nedir açıklayalım kültür tarafından kabul uyumlu görülmüş paylaşılan anlam sistemidir. başka bir şekilde açıklayacak olursak ileti ve mesajların nasıl dizayn edileceğine dair uzlaşmaya varılan anlam ve anlatım biçimidir iletişimde kullanılan semboller harfler vb. sistemsel bir şekilde dizayn edilmesi olarak nitelendirilebilir. ve bu kodlar iki grubda incelenirler örnek verecek olursak

 1. Sözel Kodlar
 2. Sözel Olmayan Kodlar
Sözel Kodlar :genellikle bütün diller sözel kodlar'dan oluşur kısacası ,harfl'ler,semboller yani sistematik bir biçimde oluşturulmuştur.
"Ben türkçe konuşabiliyorum" ben-özne,türkçe,belirtisiz nesne,konuşabiliyorum,yüklem dir, 
Sözel Olmayan Kodlar:beden hareketlerimizden jestlerden,mimikler,şaşırma,korkma, vb. ifadelerimizden oluşur ve kısacası sözcük içermeyen bütün kodlar olarak söylenebilir.

Kodlama:duygu,düşünce hayallerin ileti ve mesaj haline getirilmesine denir. bu kodlama biçimi sözel ve sözel olmayan bir biçimde kullanılabilir. kodaçımı kodlanarak ileti ya da mesaj haline getirilen duygu,düşünce, olarak anlam ifade etmesidir. kodlamayı alıcı yani hedef kişi kitle yapar.

GÜRÜLTÜ

kodlama ve kodaçımı sürecin'de iletiler veya mesajların anlaşılırlığına herhangi bir biçimde engel olan şey verilen isimdir. fizilsel gürültü örnek verelim  yüksek sesler,dikkat dağıdan görüntüler ve sıra dışı davranış biçimlerine verilen isimdir..

GERİ BESLEME (Geri Dönüt)

Alıcının kaynaktan gelen iletiye cevabı olarak verilen tanımdır. geri besleme eş zamanlı olarak gerçekleştirilebilir. örnek vericek olursak birisine soru sorduğumuz'da bize geri yanıt vermesine geri dönüt yada geri besleme diyebiliriz.

BİR ANLAM ÜRETİM VE ANLAMLARIN DEĞİŞİM SÜRECİ OLARAK İLETİŞİM

İletişim süresicinin akılcı bir biçimde düzenlenmesi gerekir ve buna dikkat denir. çünkü kaynağın alıcı üzerindeki etkisidir. alıcıda kalıcı düşünce,duygu,davranış ve tutum değişikliği amaçladığı için  bunun başarılarak sağlanması için  önemi bulunur.  eğer alıcı yani alıcı hedef herhangi bir birey değil kitle ise  o kitlenin yanı toplumun denetim altına alınarak  istenilen amaç çevresinde hareket etmesini sağlamaktır.
ileti ve ya mesajlar kodlanmış ürünler bir metin olarak değerlendirilir bu tür metinler insanlar ile nasıl etkileştiği üzerinde durulur. kodaçımına uğratılan ileti ya da mesaj olarak metinler kültürel bağlam içerisin'de değerlendirilebilir. kaynak ile alıcı arasında bir yanlış anlama söz konusu olur ise bu kültürel farklılıktan kaynaklanır.alıcı etkendir.

Bir silgi ile açıklayalım. Yeni bir silgi düşünün. Reklamın verildiği ve ya yaptırıldı fabrika burada kaynaktır. fabrika herhangi bir reklam ajansına yaptırdığı reklamında bu yeni silginin defteri tamamen sildiğine hiç iz bırakmadığını iddia etmektedir. Yani ileti ve mesaj olarak kodlanmış metin silgi ile ilgili bu iddiayı dillendirmekte ve alıcının yani hedef kişinin ya da kitlenin, bu iddiaya inanarak bu silgiyi almasını istemektedir. bu reklamın alıcısı ,yani hedef kişisi ya da kitlesi doğal olarak silgi sorunu yaşayanlardır. bu kitlenin var olan alışkanlığını değiştirerek bu silgiyi almaya yönelik ir davranış değişikliği göstermesi istenilmektedir. süreç olarak iletişim bu etkiyi hedefler. Ancak anlamların üretimi ve değişimi olarak iletişim söz konusu olduğunda,yeğlenen okuma biçimi ile bu etkinin gerçekleşmesi beklenebileceği gibi Müzakereci okuma, sözü edilen silginin defteri daha iyi sildiği olasılığını kabul etsede;sözü edilen iddianın serbest piyasa koşullarının güdüsü ile tamamen bir satış stratejisi ürünü olarak kullanıldığını da düşündürebilir. Alıcının reklama inanarak denemek için kullana geldiği silgi'yi değiştirme olasılığı vardır. son okuma yani muhalif biçim ise sözü edilen reklamı sınırsız sermeye güdüsü ile hareket eden kapitalist firmaların yaptığı bir benzeri olarak görüp iddiayı bir kandırmaca olarak kabul edip reddeder. ve kullanageldiği silgi'yi asla değiştirmez .çünkü reklamdaki silginin defteri iyi sildiğine inanmaz.

Yeğlenen nedir: Diğerlerinden daha üstün görüp bir şeye yönelmek
Müzakereci nedir: Müzakere, birbirinden birtakım şeyler elde etmek isteyen kişilerin, kurumların, devletlerin, diğer tarafı ikna etmek ve etkilemek suretiyle, kendi istekleri gibi düşünmelerini ve taleplerini kabul etmelerini sağlamaya odaklanan bilgi ve hüner sergiledikleri bir iletişim ve karar verme sürecidir.
Muhalif nedir: bir görüşe, bir eyleme, bir tutuma karşı olan.

İLETİŞİM TANIMLARI

 • İletişim, kaynak ve alıcı arasında eş zamanlı yada bilgi aktarım sürecine denir.
 • İletişim, kaynak tarafından kodlanan mesajların alıcıya uygun kanal yardımıyla iletilmesidir.
 • İletişim, alıcıda yani hedef şahıs'da veya kitlelerde herhangi bir etki oluşturarak duygu düşünce vb. değişikliği amaç edinen bir etkinliktir.
 • İletişim rastlantısal bir biçimde üzerinde belli bir uzlaşmaya varılmış  kodlama ile meydana gelen semboller ile belli anlamların yaratımı bu anlamların değiş tokuşudur.
 • iletişim var olan kültürel bağlamı kabul ettiren ve genleştiren anlamların üretimi ve bu kültürel bağlamı biçimlendiren egemen sistemin değerleri ilgili toplum üyelerini ikna etme sürecine denir.
 • İletişim kültürel bağlam devamını sağlayan metinlerin aktarımına denir.
Bu tür örnekler daha çoğaltılabilir. Ancak ki temel olarak iki iletişim biçimini tanımlamak için  yeterlidir.

Hiç yorum yok